سقوط
اجتماعی2017-01-26

فیلمی از فریاد و گریه آتش‌نشانان در لحظه فروریختن پلاسکو

فروریختن ساختمان پلاسکو از نزدیک ترین نما و لحظه ای که آتش نشانان با فریاد از همکاران شان می خواهند ساختمان را ترک کنند.